Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2019

3057 6bac 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
2135 f1aa 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

August 21 2019

2657 7533 420
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viamefir mefir
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viamefir mefir
4425 cc7f 420
Reposted fromsoftboi softboi viacelmaifrumos celmaifrumos

August 20 2019

2413 eb20 420
Reposted fromblutelf blutelf viamefir mefir

July 27 2019

2392 f1b3 420
Reposted frompiehus piehus viapimpmyheart pimpmyheart
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viapimpmyheart pimpmyheart
7215 e33d 420
Reposted fromfaceID faceID vialookbook lookbook
If you hesitate between me and another person, don’t choose me.
— (via dying-in-love)
Reposted fromrousmadder rousmadder viaPoranny Poranny
8716 09d9 420
close the pod bay door hal
Reposted fromiminlove iminlove viamefir mefir
6610 05ae 420
Reposted from4777727772 4777727772 viadezynwoltura dezynwoltura
6988 ad99 420
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viaciarka ciarka
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaoll oll

July 31 2018

2844 9798 420
6966 22af 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 22 2018

8051 c53f 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl