Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

7604 f1cd 420
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viakyte kyte

February 15 2017

4581 17d5 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasouxie souxie
8016 b294 420
4850 a079 420
Reposted fromfungi fungi viaadurowe adurowe
1369 005f 420
Reposted fromstrangeee strangeee vialugola lugola
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viatrawkaaa trawkaaa
9594 b943 420
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viatrawkaaa trawkaaa
5335 d7a9 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viatrawkaaa trawkaaa

July 08 2015

9812 395d 420

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viaelegie elegie

June 25 2015

 
Reposted fromfriends friends
6142 4db3 420

Inka and Neele Hoeper by Lina Scheynius for Zeit Magazin.

Reposted fromink ink vianatalkablus natalkablus

June 23 2015

2840 610d 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamaliwa maliwa
3054 c32f 420
Reposted fromaamu aamu viaflyleaf flyleaf
2246 6b3d 420
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viapotrzask potrzask
5414 2528 420
Reposted frompulperybka pulperybka viapotrzask potrzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl