Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2020

Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaciarka ciarka
So You can throw me to the wolves
Tomorrow I will come back
Leader of the whole pack
— Bring Me The Horizon - Throne

May 29 2020

Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viatake-care take-care

May 23 2020

6151 7e2f 420
Reposted from0 0 viatake-care take-care
1013 e4ad 420
Reposted fromkarahippie karahippie
7785 1b05 420

May 16 2020

Reposted fromKubitsky Kubitsky viawishyouwerehere wishyouwerehere
7757 8268 420
Reposted from0 0
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
1241 c81e 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialekkaprzesada lekkaprzesada

May 02 2020

3792 f239 420

gacougnol:

Cristina Altieri
Polaroid

Reposted fromasika asika viapanimruk panimruk
8472 eb32 420
Reposted fromblackdrama blackdrama viaciarka ciarka

April 25 2020

Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
flasknarsfostervatten merelygifted

Damn right, motherfuckers.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viathebelljar thebelljar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...